Terms and Conditions

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

Alle leveringen en prestaties van digitale producten en beeldmateriaal, zowel schriftelijk als mondeling, zijn onderworpen aan de hierna bepaalde algemene voorwaarden. De opdrachtgever gaat hiermee impliciet akkoord. Zijn eigen voorwaarden zijn hieraan steeds ondergeschikt.

ARTIKEL 2: PRIJZEN / BETALINGEN

Alle prijzen zijn in euro en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Facturen worden steeds in digitale vorm, per mail, afgeleverd tenzij anders overeengekomen. Na verloop van een termijn van acht kalenderdagen worden facturen beschouwd als aanvaard zonder voorbehoud. Facturatie gebeurt meteen nadat de werken zijn uitgevoerd en goedgekeurd door de opdrachtgever. Bij aanvraag van een voorschot wordt 20% van het totale offertebedrag gefactureerd. Het opgenomen beeldmateriaal wordt gemonteerd en bewerkt naar inzicht van Kevin Vandermarliere , rekening houdend met de wensen van de opdrachtgever. Er wordt telkens gevraagd om het bedrag van de aangeleverde producties over te maken binnen de 30 kalenderdagen.

ARTIKEL 3: OPNAMES EN POST PRODUCTIE

De prijzen bij filmopnames zijn gebaseerd op de tijd dat de crew aanwezig is om de opnames te realiseren; dit vanaf het afgesproken uur dat de opnames dienen gemaakt te worden tot het voorziene of afgesproken einduur. Indien de afgesproken filmtijd overschreden wordt, zal 55€ exclusief BTW per extra uur worden aangerekend. Elk begin van een uur telt als een volledig uur. Aan de hand van deze preview laat de opdrachtgever zijn opmerking(en) weten. Kevin Vandermarliere maakt hierop de nodige aanpassingen. Na deze aanpassing(en) krijgt de opdrachtgever opnieuw een link toegestuurd zodat hij het eindresultaat kan bekijken. Als er na 3 rondes nog extra aanpassingen dienen te gebeuren, dient er een meerprijs van 55€ exclusief BTW per extra montage-uur betaald te worden. De kilometervergoeding wordt aangerekend van Roeselare tot op de plaats van de opdracht en terug. Indien er meerdere locaties zijn, geldt de overeenkomst dat er gerekend wordt van locatie tot locatie en terug.

ARTIKEL 4: VERZUIM / ONTBINDING

Indien de opdrachtgever niet behoorlijk of tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, is Kevin Vandermarliere gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Het is immers de plicht van de opdrachtgever om onvoorwaardelijk en constructief mee te werken tijdens de duur van de opdracht in functie van het overeengekomen en beoogde resultaat. Bij een voortijdige verbreking van een opdracht door de opdrachtgever of door een aan de opdrachtgever te wijten oorzaak zullen de tot dan toe gepresteerde werkuren en gemaakte kosten worden aangerekend. Eventuele vertragingen geven de opdrachtgever niet het recht te annuleren of aanspraak te maken op een schadevergoeding noch om een langere betalingstermijn te hanteren na de vervaldatum aangegeven op de factuur.

ARTIKEL 5: OVERMACHT

Indien de opdracht niet voldoende kan worden uitgevoerd omwille van technische redenen zoals onder meer stroompanne, ongunstige weersomstandigheden, apparatuurpanne of omwille van verkeersproblemen (verkeersongeval, file, omleidingen) kan de opdrachtgever hiervoor geen schadevergoeding eisen. In dit geval wordt er samen met de opdrachtgever gezocht naar een passende oplossing.

ARTIKEL 6: AUTEURSRECHT

Elke video- en filmproductie zal voorafgegaan worden en eindigen met beelden van het logo van Kevin Vandermarliere, waardoor de auteur van de videoproductie herkenbaar is. Alle producties van Kevin Vandermarliere vallen onder de wet op het auteursrecht.

ARTIKEL 7: REPRODUCTIE / WIJZIGINGEN IN MONTAGE

De opdrachtgever die een reproductieopdracht geeft, zowel integraal, gedeeltelijk als herwerkt door montage, wordt verondersteld als zijnde hiertoe gerechtigd. Hiervoor dient een bewijs van de opdrachtgever wie als eerste de opdracht gaf tot het maken van de productie te tekenen ter goedkeuring om aan de reproductieopdracht te beginnen.

ARTIKEL 8: MEDIA MANAGEMENT / DAILIES

Behoudens voorafgaande overeenkomst, zal Kevin Vandermarliere de gemaakte opnames en montages bewaren gedurende dertig dagen na aflevering van het eindproduct. De gemaakte basisopnames (dailies) blijven ten allen tijde eigendom van Kevin Vandermarliere. Enkel mits een nader te bepalen compromis kunnen deze worden gekocht. Ondanks de aankoop is Kevin Vandermarliere vrij deze opnames te gebruiken voor promotionele doeleinden van zijn bedrijf. Indien de opdrachtgever de gemaakte basisopnames (dailies) langer wil laten bewaren, dient men dit schriftelijk overeen te komen en zal hiervoor een bewarings- en back-upvergoeding in rekening worden gebracht aan de aankoopprijs van de drager waarop de basisopnames (dailies) staan.